แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
       กลุ่มธนชาตให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูล รวมถึงปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่เกิด
       ขึ้นจริง โดยไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน เสียหายและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่แจ้งไปนั้นเป็นความลับ
 

       โปรดกรอกข้อมูลสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม